European Union GLAS Foundation Call It Hate
100% от българите са част от малцинство по някакъв признак.

Престъпленията от омраза са мотивирани само и единствено от това, че жертвата принадлежи към група хора, които определят идентичността си по някакъв признак – пол, раса, етнос, действителна или предполагаема сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола, вероизповедание или пък увреждане.

Престъпленията от омраза имат сериозен ефект не само върху жертвата и общността, към която тя принадлежи, но и върху обществото като цяло.

Ето защо са и с по-висока обществена опасност.

Българското законодателство адресира тази опасност в текстовете на Наказателния кодекс чрез така наречените „квалифицирани състави“. Към момента обаче те касаят само престъпленията по признак раса, народност, етническа принадлежност и религия на жертвата.

В българския Наказателен кодекс отсъстват престъпленията от омраза на основата на пол, увреждане, сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване на пола.

Това означава не само, че на жертвата няма да бъде признато какво и защо е претърпяла в действителност, но също така, че ако е понесла лека телесна повреда, не държавата ще преследва престъплението, а самата тя по частен ред.

Означава също, че общността, към която жертвата принадлежи, ще получи послание, че държавата си затваря очите за конкретно насочената към нея враждебност.

Означава също, че обществото няма да чуе, че сексизмът, принизяването на хората с увреждания, хомофобията и трансфобията не са приемливи и не извиняват насилието.

Има и други важни причини, поради които трябва да има квалифицирани състави, преследващи престъпленията, основани на пол, увреждане, сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на пола: по-точно прецезиране на обвинението; изпращане на правилните послания към жертвата, общността на жертвата и към обществото като цяло; създаване на статистика за ръста или спада на тези деяния; превенция на факторите, които ги пораждат.

Ето защо законодателните институции трябва да допълнят Наказателния кодекс и с квалифицирани състави за убийство или телесна повреда на основата на пол, увреждане, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола. Квалифицирани състави са нужни още за повреждането на имущество на лица, на основата на тези техни признаци, за проповядването или подбуждането към дискриминация, насилие или омраза спрямо тях и участието в тълпа за нападения над такива групи от населението.